Care sunt obiectivele noastre?

"S.C. REMAT VÂLCEA S.A adoptă o strategie pe termen lung bazată pe investiţii, urmărind realizarea celor trei obiective principale: protecţia mediului prin reciclarea deşeurilor de toate tipurile; creşterea gradului de satisfacţie al clienţilor prin îmbunătăţirea calităţii produselor şi oferirea de servicii prompte; creşterea cantităţilor prelucrate"

...fiecare tonă de hârtie reciclată salvează 17 copaci!

Programul de înoire a parcului auto

(programul vehiculelor scoase din uz conform H.G.2406/2004, numit şi programul "Rabla")

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 9001:2000

Programul Rabla de reînnoire a parcului auto se adresează oricărui proprietar / moştenitor persoană fizică sau persoană juridică a unui autoturism uzat înmatriculat în Romania şi a cărui vechime depaşeste 10 ani. Programul Rabla prevede o primă în cuantum de 3800 lei pentru predarea fiecărei maşini uzate mai veche de 10 ani. La predarea unei maşini mai vechi de 10 ani la S.C. REMAT Vâlcea S.A. se va obţine un tichet în valoare de 3800 lei. Tichetul nu este nominal şi poate fi folosit de catre "purtătorul" acestuia pentru a obtine o reducere de 3800 lei la achiziţionarea unei maşini noi. O persoană fizică poate achiziţiona o maşină nouă folosind un număr de maxim 3 tichete valorice.

Obiectivele Programului Rabla de stimulare a înnoirii Parcului Auto Naţional sunt diminuarea poluării prin scoaterea din uz a autoturismelor mai vechi de 10 ani şi creşterea accesibilităţii la cumpărarea de maşini noi.


Notă: pentru a putea beneficia de programul Rabla, având în vedere numărul mare de solicitări, vă sfătuim să predaţi din timp maşina veche la punctele de lucru ale S.C. REMAT Vâlcea S.A. şi astfel să vă asiguraţi că veţi fi primii care vor primi mult doritele tichete valorice!

Informaţii utile:

S.C. REMAT Vâlcea S.A. prestează servicii de tractări auto, din orice zonă a judeţului Vâlcea. Comenzi la telefon: 0250/741442, fax: 0250741290, e-mail comercial@rematvalcea.ro


foto

Cine se poate înscrie în Programul Rabla:

În Programul Rabla se poate înscrie orice persoană fizică sau juridică care indeplineşte cumulativ următoarele condiţii:


Cu privire la proprietarul autoturismului:
 • Este proprietar al unui autoturism (dobândit prin cumpărare sau moştenire) înmatriculat în România;
 • Are domiciliul sau reşedinta în România;

Cu privire la autoturismul uzat:
 • Să fie înmatriculat în România anterior datei de 31.12.2006;
 • Să conţină cumulativ următoarele componente esenţiale: motorul, transmisia, tren de rulare, caroseria, şasiul, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului şi dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevăzute din construcţie;
 • Să aiba o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la data fabricaţiei;

Paşi de urmat de către proprietarii persoane fizice de vehicule:

Paşii de urmat de către proprietarii persoane fizice de vehicule mai vechi de 10 ani, care doresc să beneficieze de programul Rabla sunt:

I. Prezentarea proprietarului/moştenitorului la valorificatorul autorizat: S.C. REMAT Vâlcea S.A. cu adresa: com. Bujoreni, nr.109, Jud. Vâlcea sau punct de lucru municipiul Drăgăşani, str. Podgoriei nr.23, cu următoarele:

 • autoturism;
 • act identitate proprietar;
 • certificat de înmatriculare maşină(talonul) - original + copie legalizată (nu se acceptă copie conform cu originalul eliberată de poliţie);
 • Cartea de identitate a maşinii - original + copie legalizată;
 • Act doveditor eliberat de serviciul permise de conducere şi înmatriculare auto, în original, pentru cazul în care din talon şi cartea de identitate a maşinii nu rezultă: anul fabricaţiei, anul primei înmatriculari, categoria autovehiculului .
 • Certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinta proprietarul şi este inregistrat fiscal autovehiculul uzat, în original.
Şi, dupa caz:
 • Certificat de moştenitor original + copie legalizată; Atunci când certificatul de moştenitor atestă existenţa mai multor moştenitori, este necesară prezentarea unei procuri notariale, în original, prin care persoana care preda autovehiculul este expres mandatată să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: predării şi radierii autovehiculului, obţinerea tichetului valoric, şi dupa caz înscrierea la un producător validat şi achiziţionării autovehiculului nou sau înstrăinarii tichetului valoric catre o altă persoana fizică cu domiciliul ori reşedinta în România;
 • Decizia emisă de către autoritarea tutelară competentă teritorial, în original şi copie legalizată, în cazul moştenitorului/comoştenitorului minor din care să rezulte că reprezentantul legal al minorului (părinte sau tutore) este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul minorului.
 • Decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă, în original şi copie legalizată, în cazul persoanei pusă sub interdicţie/asupra căreia a fost instituită curatela potrivit prevederilor legale in vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite.
 • Certificat de căsătorie/actul administrativ eliberat de către autoritatea competentă, care atestă schimbarea/modificarea numelui, în original şi copie legalizată;
 • Documentul care atestă schimbarea/modificarea domiciliului, eliberat de către autoritatea competentă, în situaţia în care adresa de domiciliu înscrisa în actul de identitate nu corespunde cu adresaînscrisă în certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a maşinii, în original;
 • Procura notarială, prin care proprietarul mandatează o altă persoană, ca in numele, pe seama şi în interesul său să predea, să radieze autovehiculul uzat, să obtină tichetul valoric şi după caz să se înscrie la un producător validat, în original.

II. Întocmirea de către S.C. REMAT Vâlcea S.A. a procesului verbal de custodie.

III. După verificarea actelor de către A.F.M. şi primirea confirmării de către REMAT, proprietarul este anunţat telefonic/mail să se prezinte pentru ridicarea Certificatului de distrugere.

IV. După ridicarea Certifcatului de distrugere, proprietarul radiază autovehiculul din evidenţele poliţiei şi revine la Remat cu certificatul de radiere în original.

V. După prezentarea certificatului de radiere în original se eliberează tichetul valoric.


Paşi de urmat de către proprietarii persoane juridice de vehicule:

Pasii de urmat de catre proprietarii persoane juridice de vehicule mai vechi de 10 ani, care doresc sa beneficieze de programul Rabla sunt:


I. Depunerea unei cereri de finanţare la Administratia Fondului pentru Mediu. Documentele necesare întocmirii dosarului de finanţare se găsesc pe site-ul www.afm.ro

Notă: persoana juridică se prezintă cu maşina la REMAT numai după publicarea aprobării dosarului său de către AFM pe site-ul www.afm.ro.

II. Predarea la valorificatorul autorizat a autovehicului uzat pentru eliberarea certificatului de distrugere şi a tichetului valoric: S.C. REMAT Vâlcea S.A. cu următoarele:

 • Actul de identitate a persoanei împuternicite/delegate să predea spre casare autoheviculul uzat, în termen de valabilitate, în original şi copie simplă xerox;
 • Actul de împuternicire/delegare a persoanei care preda spre casare autovehiculul uzat, în original şi copie xerox;
 • Documentele de identificare a proprietarului (după caz, actul de înfiintare, certificatul de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, certificatul de înregistrare în registrul comerţului, însoţit de certificatul de înregistrare fiscală), în copii certificate "conform cu originalul";
 • Certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în original şi copie;
 • Cartea de identitate a autovehiculului uzat, în original şi copie;
 • Actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care, din certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului nu rezulta anul fabricaţiei, anul primei înmatriculari în Romania şi/sau categoria autovehiculului uzat;
 • Aviz de însotire a mărfii;
 • Proces verbal casare mijloc fix – copie simplă.